C#动态数组ArrayList的用法

2011-03-24 22:15:44|?次阅读|上传:wustguangh【已有?条评论】发表评论

关键词:C#|来源:唯设编程网

System.Collections.ArrayList类是C#集合类的动态数组,用MSDN中的说法,就是Array的复杂版本,它提供了动态的增加和减少元素,实现了ICollection和IList接口,灵活的设置数组的大小等好处。通过添加和删除元素,就可以动态改变数组的长度。

一、ArrayList的优势

1. 支持自动改变大小的功能
2. 可以灵活的插入元素
3. 可以灵活的删除元素
4. 可以灵活访问元素

二、ArrayList的局限性

跟一般的数组比起来,速度上差些,内部存储的是object类型,使用时需要进行类型转换。

三、添加元素

3.1.将对象添加到ArrayList的结尾处
public virtual int Add(object value);
示例:
ArrayList aList=new ArrayList();
aList.Add("a");
aList.Add("b");
aList.Add("c");
aList.Add("d");
aList.Add("e");

aList中的元素为:a、b、c、d、e

3.2.将元素插入ArrayList的指定索引处
public virtual void Insert(int index,object value);

示例:

ArrayList aList=new ArrayList();
aList.Add("a");
aList.Add("b");
aList.Add("c");
aList.Add("d");
aList.Add("e");
aList.Insert(0,"aa");

aList中的元素为:a、a、a、b、c、d、e

3.3.将集合中的某个元素插入ArrayList的指定索引处
public virtual void InsertRange(int index,ICollectionc);

示例:

ArrayList aList=new ArrayList();
aList.Add("a");
aList.Add("b");
aList.Add("c");
aList.Add("d");
aList.Add("e");
ArrayList list2=new ArrayList();
list2.Add("tt");
list2.Add("ttt");
aList.InsertRange(2,list2);

aList中的元素为:a、b、t、t、t、t、t、c、d、e

四、删除ArrayList中的元素

4.1. 从ArrayList中移除特定对象的第一个匹配项,注意是第一个
public virtual void Remove(object obj);

示例:

ArrayList aList=new ArrayList();
aList.Add("a");
aList.Add("b");
aList.Add("c");
aList.Add("d");
aList.Add("e");
aList.Remove("a");

aList中的元素为:b、c、d、e

<123>
发表评论0条 】
网友评论(共?条评论)..
C#动态数组ArrayList的用法